bird
sun

 

LOGOPEDA


W naszym przedszkolu oprócz grupowej gimnastyki buzi i języka chcemy wprowadzić indywidualne zajęcia logopedyczne. Podstawą przeprowadzenia takich zajęć będzie dokonanie diagnozy dziecka. Zajęcia będą miały na celu stymulację funkcji językowych u przedszkolaków wymagających pomocy w tym obszarze. Zajęcia w naszym przedszkolu będą prowadzone przez specjalistę – logopedę, który dostosuje proces terapeutyczny indywidualnie do potrzeb dziecka. 

Szczegółowe cele zajęć:

 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka,
 • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych,
 • współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka,
 • rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,

Rozwój mowy dziecka:

Mowa dzieci 2,5 - letnich

 • Pojawia się jakość wypowiedzi, zdania krótkie,
 • Opowiada o zdarzeniach „tu i teraz”,
 • Potrafi mówić i słuchać prowadząc rozmowę,
 • Zna ok. 1000 słów,
 • Zanim osiągnie 3 r.ż osoby spoza najbliższej rodziny powinny w większości wypadków zrozumieć malucha, który jeszcze myli głoski,

Mowa dzieci 3 - letnich

 • Pojawiają się kilkuwyrazowe zdania,
 • Nadal pojawia się wiele agramatyzmów,
 • "Myśli głośno" mówiąc także do siebie,
 • W trudnych wyrazach może opuszczać głoski, zamieniać ich kolejność lub zastępować innymi, np. zupa miodowa, klaktol,
 • Prawidłowo wymawia samogłoski ustne : a, o, i, u, e, y oraz nosowe ą, ę,
 • Głoski s, z, c, dz oraz sz, ż, cz, dż mogą być zastępowane przez ś, ź, ć, dź,
 • Głoska r może być zastępowana przez l lub j,
 • W tym okresie zaledwie 2,9 % dzieci mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym,
 • Wymawia prawidłowo wszystkie samogłoski oraz spółgłoski :p, b, m ( pi, bi, mi ), f, w ( fi, wi ), t, d, n, ń, l ( li ), ś, ź, ć, dź, k, g ( ki, gi ) ch, j, ł.

Mowa dzieci 4 - letnich

 • Rozumie i wykonuje nasze polecenia, także te, które zawierają przyimki: na, pod, za, obok, itp.. Potrafi mówić o przyszłości i przeszłości,
 • Pojawia się zaciekawienie poprawnością językową,
 • Wymawia prawidłowo głoski s, z, c, dz ( nie powinny być one wymawiane z językiem między zębami),
 • Głoska r może być jeszcze wymawiana jako l,
 • W tym okresie ok. 5% dzieci mówi poprawnie pod względem dźwiękowym.

Mowa dzieci 5 - letnich

 • Wypowiedzi są wielozdaniowe, uwzględnia w nich kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • Głoski sz, ż, cz, dż oraz r są już wymawiane prawidłowo chociaż w mowie spontanicznej mogą być jeszcze zamieniane odpowiednio na s, z, c, dz oraz l,
 • Obserwuje się fakty hiperpoprawności np. głoska r jest wymawiana także tam, gdzie należałoby artykułować głoskę l ( krór, rustro, rew ).

Mowa dzieci 6 - letnich

 • Wymowa powinna być prawidłowa pod względem artykulacyjnym,
 • Czasami mogą być problemy przy spontanicznym wymawianiu sz, ż, cz, dż oraz r,
 • U około 30% dzieci w tym wieku występują zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy.