bird
sun

  

 

REKRUTACJA 2023/2024

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

1. Składanie pisemnych deklaracji do Dyrektora niepublicznego przedszkola wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie gminy Zielonki o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do ww. przedszkola

od 13 lutego 2023 r.
do 16 lutego 2023 r.

 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

od 1 marca 2023 r. od godz. 7.00
do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 22 marca 2023 r. godz. 15.00

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym 

od 22 marca 2023 r. od godz. 15.00
do 28 marca 2023 r. do godz. 15.00


5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 marca 2023 r. godz. 15.00

 

 

 

Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Zielonki w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Drodzy Rodzice, 1 marca 2023 r. o godz. 7:00 rozpocznie się rejestracja nowych kandydatów do przedszkoli i potrwa zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem do 10 marca 2023 r. do godz.15:00 poprzez elektroniczny system rekrutacyjny Vulcan.
Wniosek należy wypełnić elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Rodzice, po złożeniu wniosku otrzymują hasło dostępu do systemu z możliwością sprawdzenia danych oraz wyników rekrutacji.

Adres strony internetowej dla rodziców:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazielonki